Diphatlha tse di leng teng kwa Tshwane University of Technology le Prof Stanley Mukhola, motlatsa-mo-Chancellor

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Prof Stanley Mukhola, motlatsa-mo-Chancellor kwa Tshwane University of Technology, go utlwa gore, diphatlha tse di leng teng kwa setheong seno sa thuto, ke difeng, le gore a baithuti ba ka tla go ikwadisa le gajaana.
Loading player...