Ditiro tse di diriwang ke bomme fela le Rre Kaka Mokakale o eleng Motlhatlheledi wa Setswana.

Lebaka la gore Bomme ba tlhophelwe ditiro tse di rileng, ke go ba sireletsa mo dipharagobeng tse ba ka tsenang mo go tsone jaaka batho ba basadi.
Potso e re e botsang ke gore, re eme kae ka maitlhomo a go nolofatsa le go tlhofofatsa matshelo a bo Mme mo setsong sa rona sa Setswana?