Go nyelela ga dinwao le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana

Re le Batswana, re na le dingwao tse di farologaneng tse re bonang di nyelela e bile di sa tlhole di dirisiwa sentle.
Ke tse dife dingwao tse re bonang e kare di a nyelela? Re dira se go lemosa bagarona gore ba di tlhokomele gonne ke rona batho ba re ka tlhokomelang dingwao tsa rona e seng ope gape.