Le ojwa le sa le metsi le Rre Kaka Mokakale – Motlhatlheledi wa Setswana (NWU – Potch Campus)

Tumelo ya Motswana ke gore, Le ojwa le sa le metsi. Ke nnete, re tlhoka go baakanyetsa bana ba rona bokamoso ba santse ba le bannye. Fa re ka ba tlogela ba gola, ba tlaa re palela mme ba re makalele fa re re re a ba aga. Bongwana ke motheo “foundation”, e ntle thata ya go simolola ngwana fa o batla go mmona a na le botho.