10 Jul UBUHLE BE-AFRICA

RADIO7441FM  |  UBUHLE BE AFRIKA
Ityala lamawele
ilewele ngumntu apha onobungqondi nobugqi, ubulumko ukwalilo netola lokubona izinto ezizakwenzeka. Yiyo lento apha esintwini nakumasiko wethu nasekwenzekeni izinto libabulekile iwele. Nanxa eszelwe amawele kubakho ingxoxo mpikiswano. yiyo lonto kuye kufumaniseke elithi lavela kuqala lenziwe isiko lengqithi, ukwahlula esisibini. zimpawu zokulazi elivele kuqala kwelinye. kodwa phaya mandulo kwakufudulwa kuguzulwa elinye ukwenzela kungabikho ngxoxo-mpikiswano.
Loading player...