Ezempilo

Besithetha no MEC Dyantyi sijonge umba we Foetal Syndrome ethi ibekanti iye ichaphazele bantwana abasengaphakathi esuswini abe umntu esela engazazi ukuba kanti sekhulelwe, omnye aqhubeke esela kube khona ke izinto ezithi zenzeke kumntwana xasele ezelwe emhcaphazela nasekukhulweni Obunye botuwala benziw ekhayeni kudityaniswa izinto ezingalungana