Masivuke for Disable NGO

Luxolo Sonkwala oncendwe yi Masivuke for Disable ese Cradock, yena ebesixelela ngendlela abancendwe ngayo abe naye ngoku uyakwazi ukusebenza engakhange abe ingqondo yakhe uyibeke kukukhubazeka njenge Huntchback. Ikhona ke nemiceli mingeni abahlabezana nayo ecebisa ukuba bona bengabantu abakhubazekileyo mabanga hleli bekhala ngenkubazeko umntu makazame enze into enokumphumelelisa