A go na le ka moo re ka dirisang mafaratlhatlha le maranyane a boitapolosolo go matlafatsa basimane?

Re tshela mo nakong ya sešwa mme bana ba basimane ke karolo ya setšhaba sa rona se re tshelang mo go sone. A go na le ka moo re ka dirisang mafaratlhatlha le maranyane a boitapolosolo go matlafatsa basimane go nna banna ba ba maikarabelo mo isagong? Kgotsa go na le ka moo mafaratlhatlha a dirisiwang ka gone go nyenyefatsa basimane?