Dliwano-ndlebe no Dr Tebelele

Fertility Dr Tebelele sithetha ngokuba uye wacinga umithi nesisu sikhula ekuhambeni kwexesha siphume isisu omnye kanti umithele ecaleni omnye kwi Tube abbantu bebesebenethemba lokuba kusapho lwabo kuzakuba nomntwana kuvuywa, ngoku kufika unxunguphalo ngoku makuxhaswane kungabikho otyhola omnye