Go bolaiwa ga basadi ke bakapelo/banna ba bona le Rre Mbuyiselo Botha gotswa Commission for Gender Equality

Mo letsatsing la gompieno re atlhatlha nngwe ya dintlha tse di tsweletseng go tshwenya mo sechabeng, yona ke (Femicide) go bolaiwa ga basadi ke bakapelo/banna ba bona, gajana Afrika Borwa e balelwa mo maemong a bo(3) mo lefatsheng ka dikgetse tsa go bolaiwa ga basadi go bolaiwa ga basadi ke bakapelo/banna ba bona, go ka dira sekao re ka gakologelwa Reeva Steenkamp, Amanda Tweyi, Karabo Mokoena, Zolile Khumalo, Siam Lee and Anene Booysen ba tlhokafetseng

Re laleditse Mbuyiselo Botha Commission for Gender Equality, Commissioner gotla go buisana ka setlhogo sa gompieno, re buisane le bareetsi kwa mebileng gore ba tshwaele mme re tlile go tshameka kgatiso ya ditshwaelo tsa bona