6 Jun Tlhwatlhwa ya lookwane mo Afrika Borwa fa re e bapisa le dinaga tse dingwe tsa Afrika

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Clive Ramathibela, tlhogo ya dipatlisiso tsa ikonomi gotswa kwa Clivera Incorporated (Pty)Ltd, go tlhaloganya mokgwa o ikonomi ya naga ya Afrika Borwa e dirang go farologana le go di-ikonomi tsa dinaga tsa Afrika, bogolo ka dikuno di tshwana le lookwane le data, ka ntlha ya gore, dikuno tse pedi tse, ditura thata kwano go nale mo dinageng dingwe tsa Afrika, le mororo ikonomi le ledi di le botoka.
Loading player...