21 May CASH IN TRANSIT ON THE RISE IN SA

Bosenyi bja go hlasela dikoloi tsa go sepetsa tshelete bo fetogile kankere mo Afrika Borwa moo banna bao ba somago go sepetsa tshelete ye ba sa tsebego gore ba tla gomela magae ba phela goba ba tla hlaselwa le go bolawa naa ka gore dihlaselo tsa gona bjalo di dirwa mosegare wa sekgalela mang le mang a lebeletse.
Loading player...