9 May THE SATATE OF SOUTH AFRICAN POLITICS

Maabane Ke lekile go laetsa gore dipolotiki tsa SA di fetoga ka lebelo la legadima di swana le seemo sa boso se se nogo fetoga fetoga ra re re sa re pula e na, gwa fisa letsatsi rare re sa re lea fisa gwa tsoga diphefo tse maatla le madimo.Ke ka baka leo boradipolotiki le bommadipolotiki lehono ba bolelago se, gosasa ba fetoga ba bolela sela. Mohlomongwe ke ka mokgwa woo democracy e ba dumelelago soma ka gona.Go setse dikgwedi tse 7 fela gore naga ye e tsene ka gare ga ngwaga o moswa wa 2019 e lego ngwaga woo go thwego go tla swarwa dikgetho kakaretso tsa bosetshaba.
Loading player...