Botlhokwa jwa mogwebipotlana go itepatepanya le thekenoloji go godisa kgwebo ya gagwe

MOTSWEDING FM  |  OKETSA
Mo dingwageng tsa segompieno moo tiriso ya Technology (thekenoloji) e leng kwa setlhoeng, go botlhokwa gore fa o le mogwebipotlana /mogwebi o tshwanetse wa itepatepanya le yone go ka tlhabolola le go tsweletsa kgwebo ya gago.Re buisana le Lebogang Nthabi Mokgosi.