12 Mar HOW CAN WE FIGHT CORRUPTION EFFECTIVELY IN SA

Dikutullo le dinyakisiso tseo di felago di dirwa ke Transperency International e lego setheo seo se setsanego le ditiro tsa bomenetsa le go ba kgahlanong le ditiro tse, di sa laetsa gore bomenetsa bo gare bo gagola mebuso ya dinaga ka bogare moo diikonomi tsa dinaga tse dingwe di kwatamego ka dikhuru ka baka la bomenetsa bjo bo tseneletsego dinageng tseo.
Loading player...