8 Mar RE- LOOKING AT THE STORIES THAT MADE NEWS THIS WEEK

Afrika Borwa e dula e itemogela ditiragalo tsa megwanto le ditshupetso tsa ge badudi ba ipelaetsa ka go se kgotsofalele ditirelo mafelong a go fapana go ralala le naga ye.Mathomong a beke ye SA e itemogetse dikutullo tsa bolwetsi bja listeriosis moo re bonego badudi ba busetsa dijo tseo go thwego di ka ba di na le tshwaetso ya twatsi ya listeria.
Loading player...