6 Mar KE ENG SEO SE KA GAPELETSAGO MMUSO GO BUSETSA KOKETSO YA VAT MORAGO GO 14 %?

Bontshi bja batho ga ba lle ka koketso ya dilo tse ba di somisago letsatsi ka letsatsi, tsa go swana le petrol,bjala, motsoko le koketso ya di levy tsa didiriswa tse dingwe, empa ba lla sello se segolo sa go oketswa ga VAT ka persente e tee.
Loading player...