Vhutanzi

Rikhou tama u disa dzindivhuwo kha vhathetshelesi vhothe vha phalaphalafm vhevha kona u thusa muthetshelesi we a vha mueni kha vhutanzihanga.

Mashudu a munei a fhira a muneiwa,ri ri Mudzimu vhavhaite nga vhuthu,vhavha dadzele hevha tusa hone,lufuno lwavho ro luvhona

Arali vhatshi khaditama u thusa,vhanga kwamana na muthetshelesi kha 078 549 5949/082 212 4618.