NGO 2

(AVA) Action Volunteer Africa le NGO baala ngo 2012 bezama ukuncenda abantu abatsha abasele bene zidanga zabo kodwa behleli bengafumanai misebenzi.
Baye babenze amavolontiya bancendise ekufundisenei kwi Primary ne High Schools bencendisa kwi subject ezifana ne Maths, Life Science, Acc, nezinye ekubonakala ziyingxaki, bayeke babanike I stipend bebakhuthaza.