Go tokafadiwa ga batswarwa kwa dikgolegelong le Mme Granny Senye gotswa Rooigrond Medium A

Re sekaseka ntlha ya gore kgolegelo e thusa jang bagolegwa go tokafatsa matshelo a bona le Granny Senye yo e leng modulasetilo ko kantorong e elang tlhoko diphetogo mo maitshwarong a batshwarwa kwa kgolegelong ya Rooigrond Medium A