28 Nov 16 DAYS OF ACTIVISIM AGAINST THE ABUSE OF WOMEN AND CHILDREN

Lesolo le la kgahlanong le tlaišo ya basadi le bana ke lesolo la boditšhabatšhaba leo e sa lego le šišinywa ka 1991, ke moka la phatlalala le mekgatlo ya go feta 3,700 dinageng tša go balelwa go 164 tša lefase tšeo ntle le tika tiko di kgethilego go kgatha tema ka gare ga lesolo le, go akaretšwa le naga ya rena ya SA.Gabotse rena re le SA re thomile lesolo le gabotse mola ngwageng wa 1998 moo baetapele ba mmušo ba laeditšego kgahlego ya gore ka nnete ditlaišo goba ditshotlo tša basadi le bana di fele.
Loading player...