23 Oct MATRIC EXAMS : IS IT ALL SYSTEMS GO?

Ngwaga wa dithuto woo o thomilego ka la 11January ngwageng wo bjalo o lebile swiswing bjalo ka ge barutwana ba Grade 12 ba thomile go ngwala lehono.Ngwaga wa dithuto o arotšwe ka dikora tše nne tšeo ka moka di laetšago gore kotara ya mathomo e na le matšatši a 56, ya bobedi ya ba le matšatši a 54 ya boraro ya ba le a 50 mola ya mafelelo e lego ye re lego ka gare ga yona e na le matšatši a 43.Matšatši a a fetana le go fapana go ya ka palo ya matšatši a a felago a fiwa bana ba mo dikotareng tše go akaretšwa matšatši a go ikhutša.
Loading player...