Dliwano ndlebe no Chairperson weDeaf SA

besithetha no Chairperson weDeaf SA kwi Province ongevayo kodwa ebencendwa ngu intepretor u Bulelwa Madikane. Apha besixelela imiceli mingeni abahlanga bezana nayo bengabantu abange vayo, bebese Monti thina silapha E P.E live and abaphulaphuli bayithandile ba abakhe banikwe ithuba bazithethele.