15 Sep Botlhokwa jwa kadimo ya mafoko mo dipuong tse dingwe, go godisa puo leDr Ditsele o eleng Socio-linguist & Dialectologist

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Ngaka Thabo Ditsele, motlhatlheledi wa tsa puo le tiriso ya puo kwa Tshwane University of Technology, ka phetogo ya puo go ya ka dingwaga, le botlhokwa jwa kadimo ya mafoko mo dipuong tse dingwe, go godisa puo ya Setswana.
Loading player...