1 Sep Botlhokwa jwa leina le moitsaanape le morata setso sa gaabo sa Setswana Mokgatlha Mothoagae

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Mokgatlha Mothoagae, moitsaanape le morata setso sa gaabo sa Setswana, ka botlhokwa jwa batsadi go ruta ban aka bokao jwa maina a bona, le go re ruta gore, naare maina a a kgobang jaaka Matlakala, a tswa kae?
Leina ke nngwe ya dilo tse di bosisi thata, ka gore, e katswa e le la gago, mme le diriswa thata ke batho ba o nnang le bona. Fa o belegwa o be o newa leina, leina leo, le nna le bokao mo batsadi ba gago, kgotsa mo lefeleng le o nnang mo go lona. Maina jaaka Mmapula, Mmaphefo kgotsa Serame, a kaya ditiragalo tsa nako e e rileng. Mme o nale maina a batsadi ba theellang bana ka batho bangwe mo malapeng, kgotsa e le leina le motsadi a le ratang fela.
Loading player...