29 Aug Botlhokwa jwa ditlhokego tsotlhe tsa lekwalo le o batlang go le dira le setheo se se golwane

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Prof Ntate Dan Kgwadi, motlatsa-motšhanselara kwa setheong sa thuto sa North West University, go sekaseka botlhokwa jwa go batlisisa gore, setheo se o dirang kopo kwa go sona, se nale ditlhokego tsotlhe tse lekwalo le o batlang go le dira le se tlhokang
Loading player...