24 Aug Bodidi/ Bohloki nageng ya Afrika Borwa

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Setheo sa go dira dinyakišišo le dipalopalo tša badudi ba SA e lego Stats sa se utulotše dipalopalo tša bohloki/bodiidi bjoo batho ba ga bo rena gagologolo bathobaso ba ikhwetšago ba le ka gare ga bjona ge re ntše re tšwela pele ka bophelo.Dipalopalo tše ke tše ba di dirilego magareng ga 2006 le 2015.
Loading player...