21 Aug STATE OF OUR ECONOMY UNDER RADICAL TRANSFORMATION

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Naga ye nngwe le ye nngwe e hlabologa go tielela le go gatela pele gabotse ge seemo sa yona sa ikonomi gammogo le merero ya dipolotiki e soma le go sepela gabotse.Baetapele ba dipolotiki ke makgaa a mantshi ba ba bolela ka go tsosolosa le go aga ikonomi ya naga ya rena ka leswa moo ba bolelago kgafetsa kgafetsa ka bohlokwa bja go hlabolla ikonomi ka lebelo le gona ka mekgwa yeo e sa rapeletsego.Radical economic transformation.
Loading player...