NGO Rise & Shine Disability Magazine

NGO Rise and Shine eyaqala ngo 2010 beyiqala ingabantu abakhubazekileyo abayi 9 bephila nge mali ye grant, kwaye bonke yayingabo ababejongene namakhaya abo. Injongo yabo kukufundisa nokubonisa abantu ukuba
Nokuba ukhubazekile ikhona indlela yokuphila nokususa inkolelo ezenziwa ngabantu ngabantu abakhubazekielyo