2 Aug RACISM STILL PREVENTING US FROM ACHIEVING A UNITED SOUTH AFRICA

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Kgethollo ya semorafe go bonala e sa le hlotlo ye kgolo ditheong tse dintshi ka mo Afrika Borwa.Bangwe ba re e bonala kudu kua dipolaseng moo beng mesomo ba kgonago go tlaisa basomedi ba bona moo ba kgonago le go katela motho ka lepokising la bahu a phela go laetsa bosoro bja kgethollo ya semorafe.
Loading player...