1 Aug 2017 THE YEAR OF OLIVER REGINALD TAMBO AS DECLARED BY PRESIDENT OF SA

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Bontši bja banna le basadi bao ba lwetšego tokologo ye re ruthago ka gare ga yona ga se ba be le mahlatse a go phela le go hlatsela ge democracy ye ba e lwetšego le ka maphelo a bona e thoma ka 1994.Ka letšatši la 09 February ngwageng wo, nakong ya polelo ya go bula palamente (State of the Nation address) president Jacob Zuma o goeleditše ngwaga wo wa 2017 bjalo ka ngwaga wa go gopola le go hlompha yo mongwe wa baetapele ba ANC yoo a lwetšego tokologo ye re lego ka ga re ga yona e lego Oliver Reginald Kaizana Tambo.
Loading player...