25 Jul SINGLE RELIGION IN SCHOOLS UNLAWFUL

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Setšo seo e sa lego go tloga kgale se šomišwa ke dikolo mo SA, moo barutwana ba kgoboketšwago mesong ye mengwe le ye mengwe go rapela pele ba eya diphapošing tša bona tša go fapana, se gare se a sesefala dikolong tše dintši ka mo SA.Bangwe bare lebaka ke gore bana ba ga ba tšwe ditumelong tša go swana moo go ka se bego bonolo go obamela ditumelo tša bona ka moka ka o tee ka o tee.
Loading player...