Besithetha no Dr Tebebele sijonga into ekuthiwa yi Central Obesity

Besithetha no Dr Tebebele sijonga into ekuthiwa yi Central Obesity, apho kujongwa ukuba ingaba ubukhulu besisu somntu ongutata bungayichaphazela na impilo yakhe kwakunye nomhlaba ongezantsi haaaa his number abonomfumana kuyo 0607374497 ungayibhala nay va.