Dliwano ndlebe ne NGO Young Gifted (Isiqendu sesibini)

NGO Young gifted benze iwebsite ye tourism endibanisa nento ezenziwa ngezandla, inkcubeko ne Mibongo,eyona njongo yabo kukunika ingqwalasela ku bantu basezilalini ikakhulu kwaba abango basetyhini na khubazekileyo bejolise kwezotyelelo. Founder Ntsikelelo Notshulwana