6 Jun STATE CAPTURE AND LEAKED E-MAILS DOMINATING NEWS

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
E šetše e le matšatsi bjalo ditaba tša go šhwahla ga di e-mails tša go amana le lapa la ga Gupta di boya boya ditabeng.Ge ditaba tše tša gore di e-mails di šhwahletše go boraditaba ka phošo di thoma go begwa,bangwe ba be ba no re ke mabare bare a go hloka nhla le thito a tla feta,gomme bjalo go bonala di emišitše mmušo ka maoto le bahlankedi ba mmušo ga e sita le ba bangwe ba maloko a kabinete go akaretšwa le hlogo ya naga.
Loading player...