30 May CHILD PROTECTION WEEK

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Lesolo la ngwaga ka ngwaga la tšhireletšo ya bana/ Child Protection Week e sa le le hlongwa mengwaga ye 20 ye e fetilego ka 1997 la bewa ka fase ga taolo ya kgoro ya Hlabollo ya Leago(Social Development.Semaka ke gore ka gore lesolo le le obamelwa ngwaga ka ngwaga, go reng re e sa itemogela dipego tša go tšhoša moo bana ba rena ba tlaišwago,ba katwago le go bolawa ka sehlogo se se kaalo le go tingwa tše dingwe tša ditokelo tša bona bjalo ka bana?
Loading player...