29 May INDIGENOUS AND TRADITIONAL LEADERS INDABA

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Lehono go hlwelwe go thakgotšwe kopano moo baetapele ba merero ya setšo, magoši,le baetapele ba mmušo ba bego ba kopane go logišana maano kopanong ya go bitšwa Indigeonous Traditional Leaders Indaba e lego kopano yeo go nago le lehutšo la gore go tla fihlelelwa diphetho tšeo di ka thušago batho ba ga bo rena bao ba dulago dinageng tše tša magoši elego mafelo ao a swanetšego go ba tšwela mohola gore ba tle ba fediše dihlotlo tše tharo tšeo re le naga ya Afrika Borwa gagologolo bathobaso re lebanego le tšona e lego bodiidi, go se lekalekane le hlokego ya mešomo.
Loading player...