15 May VOTE OF NO CONFIDENCE GOES TO CON COURT

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Party ya semmušo ya kganetšo ka mo SA DA e ile ya iša kgopelo ya yona ka palamenteng ya gore ga e sana kholofelo boetapeleng bja mopresidente wa naga ka ge a bonala a tšwela pele go tshela dikeno tša gagwe tša semolao bjalo ka moatapele wa naga. Palamente e ile ya phaela thoko kgopelo yeo ya DA. Ke moo diparty tša kganetšo di ilego tša thoma go ipopa ngata e tee ya go ba kgahlanong le boetapele bja president Zuma moo UDM e ilego kgorongkgolo ya tsheko ya gore kgoro tsheko e ba sekegele tsebe ge ba llela gore presidente a voutelwe ka ntle ka tšhomišo ya vote ya sephiri.
01:00:11
Loading player...