2 May RADICAL ECONOMIC TRANSFORMATION VS WORLD ECONOMIC FORUM

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Boradipolotiki le bo mma dipolotiki le ge ba ka bolela ba lomagantšhitše meno mabapi le taba ya go ama ikonomi, nnete ye e šalago ke gore kwešišišo ya bona ya merero ya ikonomi e tloga e fapana kudu le ya ditsebi tša yona merero ye ya ikonomi moo ka tshwanelo le ge bana le maatla a go laola ikonomi, ba swanetše go dula ba botšiša boraikonomi le bomma ikonomi gore ka moka ba lwele go rapeletša seemo sa ikonomi ya naga gore se seke sa theogela fase re ntše re se lebeletše.
Loading player...