24 Apr Tona ya Dipalangwa, Rre JM Maswanganyi ka mathata a aparetseng dipalangwa mo RSA

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Rre Joseph Maswanganyi, Tona ya Dipalangwa, go leba tiro tiro ya gagwe e ntšhwa jaaka le kgwetlho ya gagwe ya ntlha go fokotsa dintsho tsa mo ditseleng ka nako ya paseka.

This Easter period saw a remarkable increase in the number of vehicles on our roads. The total number of registered vehicles on the 31st of March 2017 stood at 12 047 404 compared to 11 818 124 in the same period in 2016. The number of registered drivers had increase by 507 002 presenting a new total of 12 283 777.
Loading player...