24 Apr SA HAS A NEW WORKERS FEDERATION (SAFTU) South Africa Federation of Trade Union’s

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Ditaba tšeo di bego di ntše di bolelwa kgafetšakgafetša tša gore SA e swanetše e be le Federation yeo e tla šetšago dikgopolo le go hlokomela merero ya bašomi bjalo go bonala eka e thoma go bonala gabotse morago ga gore go hlongwe semmušo Federation ye ntshwa ya bašomi.
Loading player...