Mantswe A Supileng 2017

MOTSWEDING FM  |  RORISANG
Mantswe A Supileng 2017
1. “Rara baitshwarele; gonne ga ba itse se ba se dirang | Luka 23:34
2. ‘Kajeno o tla nna le nna mo parateising’ | Luka 23:43
3. “Mosadi, bona morwao ke yoo! A ba araya morutwa a re: “bona mmago ke yoo” | Johane 19:26-27
4. “Eli , Eli ,lama sabagathani , Modimo wame, Modimo wame , o ntlogeletseng” | Mareko 15:34
5. “Ke nyorilwe” | Johane 19:28
6. “Go weditswe | Johane 19:30
7. “Rara ke neela mowa wa me mo diatleng tsa gago” | Luka 23:46