23 Mar ESSENTIAL SERVICES GROUND TO A HOLD AT CERTAIN HEALTH FACILITIES IN LIMPOPO

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Gona le ditirelo tše dingwe bophelong tšeo le ge batho ba ka ipeelaetša bjang kapa bjang, tšona e dula e le ditirelo tšeo setšhaba re emelago gore tšona di seke tša šikinywa ke selo ka ge di amantšhwa le maphelo a batho.
Loading player...