OSEMSAMO LIMPHOSA EMNYANGO EPS 1526 BC 060317

IKWEKWEZI FM  |  SIZIGEDLILE
UPhephelaphi ufuna ukutjhidisa uFrieda ngemva kukaMaphogo. UMasilela usola bona uToploss kunento ayibaleke lapha abuya khona, uthi akakhambe. UMasango uthola iindaba ezithi iNgwenyama isilingeke khulu ngeendaba ezivezwe ephephandabeni iLiphuma Nazo ngokuqothwa komhlungi weendaba uTjhudu emhlanganweni.