14 Nov Episode 332

Tselo vho da na grocery vha khou lingedza u luvhelela Khakhu, Vho-Khakhu vha ri vhone a vha luvhelelwi nga zwiliwa a vha nwana, vha khou amba tshinyalelo ye vha tangana nayo nga nwambo wa Vho-Tselo. Tselo vha ri Khakhu nga vha humbule uri vha khou tea u ima na Tselo ngauri Tselo vha khou dzula na Lufno nwana wavho ngeno Farai vha sin a vhushaka nae. Tselo vha bvisa tshelede I vhonalaho, Khakhu vha kona-ha u bvisa u nwethuwa, hezwi Tselo vha tshi vho femuluwa, Khakhu vha latela linwe li fashaho Tselo dzithaha. Vha ri nwana wavho kha maliwe.
Loading player...