12 Sep VICTIM OF CRIME: A WOMAN WHO WAS HIJACKED BY HER FRIEND’S CHILD

THOBELA FM  |  DITLALEMESO
Re boledišana le mosadi yoo a kilego a tšeelwa sefatanaga ka kgang (hijacked) gomme a hwetša ele gore motho wa go dira seo ke ngwana wa mogwera wa gagwe. Tiragalo ye e fetošitše bophelo bja gagwe.
Loading player...