22 Sep Why is the South African Economy not developing like other nations?

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Ditsebi tše dintšhi tša merero ya ikonomi di hlalosa gore le ge re ka ba re ile ra hwetša tokologo ya dipolotiki mengwaga ye 22 ye e fetilego,le lehono re sa goga boima mererong ya go laola le go ipshina ka ikonomi yeo e swanetšego go sepetšana le democracy yeo re ikhwetšago re le ka gare ga yona.
Loading player...