Udliwano-ndlebe noVee Sholo

UMHLOBO WENENE FM  |  LELIKA YEHOVA IHLABATHI
• INGABA LICWECWE LAKHO LOKUQALA ELI??
• KUTHENI UKHETHE UMCULO WEVANGELI?
• USEBENZE NOBETHUSILE MCINGA KUTHENI UKHETHE YENA KWEZIMVUMI EZINGAKA ZOMCULO WEVANGELI?
• INGABA YINYANI UKUBA UNGUGQIRHA?
• WENZA NJANI UKUBA NGUGQIRHA NEMVUMI NGAXESHA NYE?
• UYAYIPHILA LENTO OYICULAYO,ITHINI IVESI OYITHANDAYO?
• LIFUMANEKA PHI ICWECWE LAKHO?
• KANENE UFUMANEKA NJANI KUFACEBOOK,TWITTER OR INSTAGRAM?