Dliwano-ndlebe noMduduzi

UMHLOBO WENENE FM  |  LELIKA YEHOVA IHLABATHI
Dliwano-ndlebe noMduduzi
• LITHINI KWAYE LELESINGAPHI ELI CWECWE?
• ZEZIPHI IIMVUMI ENISEBENZISANA NAZO KWELICWECWE,KUBA KWELINYE USEBENZE NO MALIBONGWE GCABE NO MAMA U FAITH KHANYILE?
• INGABA XA ITSHINYSHE KANGAKANANI IIGOSPEL INDUSTRY KULE MIHLA?
• LIFUMANEKA NJANI ELI CWECWE?
• UNEXESHA ELINGAKANANI UCULA?
• UMYALEZO WAKHO KWELICWECWE?