5 Sep #OCCUPYLUTHULI BY MEMBERS OF THE ANC

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Ye nngwe ya diparty tsa kgalekgale yeo e lwetsego tokologo ya bontshi bja ma Afrika Borwa ANC yeo ge re bolela bjalo e nago le mengwaga ye 104 lehono e boya boya ditabeng letsatsi ka letsatsi gomme go boya boya ditabeng ka tsela ye, e sale go thoma go bonagala morago ga dikgetho tsa mebasepala tseo di bego di swerwe ka la 03 kgweding ya go feta.
Loading player...